Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden LEILA KANDIL
 

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden bepalen de wederzijdse verplichtingen van de contracterende partijen in verband met de door ons geleverde diensten. Behoudens uitdrukkelijk en door ons ondertekende afwijking, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van iedere andere voorwaarde uitgaande van de andere contracterende partij. Wij behouden ons het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen zolang wij een opdracht niet rechtsgeldig hebben aangenomen.

 

Artikel 2

Wij behouden ons het recht voor onze tarieven en prijzen te wijzigen zolang de opdrachtgever geen bestelling heeft geplaatst.

 

Artikel 3

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de onderneming en uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Het niet betalen op de vervaldag van de gehele of een gedeelte van de factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

  • De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen;
  • Een verhoging van 15% op de verschuldigde som als inningsvergoeding, met een minimum van €25,00;
  • De verhoging met de geldende intresten van toepassing op handelstransacties, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en, berekend per dag vanaf de vervaldag.

 

Artikel 4

Een vertraging in de uitvoering van de opdracht, om welke reden ook, geeft geen recht op schadevergoeding en/of intresten.

 

Artikel 5

Op straffe van onontvankelijkheid en verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven ingediend te worden binnen een periode van 8 dagen na de vaststelling van deze tekortkoming.

 

Artikel 6

Elk geschil met betrekking tot onderhavig contract zal beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dit volgens het Belgisch recht.